amago.pl > RODO

RODO

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AMAGO SP. Z O.O.

Amago sp. z o.o. z siedzibą w Cholerzynie (Cholerzyn 383, 32-060 Liszki) [KRS: 0000110786; NIP: 6792119150; REGON: 351171698] (dalej: „Amago” lub „Administrator”), jako administrator danych osobowych, przetwarza dane osobowe następujących kategorii osób:

 1. Osób kontaktujących się z Amago (telefonicznie, mailowo lub listownie) oraz Osób, z którymi Amago kontaktuje się w wyżej wspomniany sposób;

 2. Klientów Amago;

 3. Adresatów informacji handlowych i marketingowych (newsletteru) Amago;

 4. Kontrahentów Amago oraz ich Pracowników i Współpracowników.

Osoby kontaktujące się z Amago telefonicznie, mailowo lub listownie oraz osoby, z którymi Amago kontaktuje się w wyżej wspomniany sposób

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem państwa danych osobowych jest Amago sp. z o.o. z siedzibą w Cholerzynie (Cholerzyn 383, 32-060 Liszki). Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem amago@amago.pl

 2. listownie – pod adresem 32-060 Liszki, Cholerzyn 383;

 3. telefonicznie – pod numerem 12 687 54 00.

 1. Podstawa oraz cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe Amago przetwarza w celu nawiązania z Państwem kontaktu w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie lub zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Amago (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na Państwa pytanie dotyczące jej działalności lub załatwienia zainicjowanej przez Państwa sprawy.

 1. Katalog oraz źródło pochodzenia danych

Amago przetwarza Państwa dane obejmujące w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu i adres email. Powyższe dane Amago otrzymuje bezpośrednio od Państwa.

 1. Odbiorcy oraz okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom, którym Amago zleciło usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi informatyczne.

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane Kontrahentom Amago, jeśli jest to uzasadnione w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie lub załatwienie zainicjowanej przez Państwa sprawy.

Państwa dane będą przetwarzane przez czas konieczny do obsługi zapytania lub załatwienia zainicjowanej przez Państwa sprawy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do nawiązania z Państwem kontaktu w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie lub zapytanie. Dodatkowo informujemy, że Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 1. Prawa podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Amago przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu;

 2. prawo dostępu do danych;

 3. prawo do sprostowania danych;

 4. prawo do usunięcia danych;

 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 6. prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Klienci Amago

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Amago sp. z o.o. z siedzibą w Cholerzynie (Cholerzyn 383, 32-060 Liszki). Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

   1. za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem amago@amago.pl;

   2. listownie – pod adresem 32-060 Liszki, Cholerzyn 383 ;

   3. telefonicznie – pod numerem 12 687 54 00.

 1. Podstawa oraz cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe Amago przetwarza w celu wykonania zawartej z Państwem umowy lub w celu podjęcia na Państwa żądanie określonych działań przed zawarciem takiej umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 1. Katalog oraz źródło pochodzenia danych

Amago przetwarza Państwa dane obejmujące nazwa firmy, dane adresowe, imię nazwisko, stanowisko, telefon i adres email. Powyższe dane Amago otrzymuje bezpośrednio od Państwa lub od swoich zaufanych Partnerów.

 1. Odbiorcy oraz okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom, którym Amago zleciło usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi informatyczne.

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane Kontrahentom Amago, jeśli jest to uzasadnione w celu zawarcia lub wykonania umowy z Państwem (np. realizacja zamówienia).

Dane osobowe przetwarzane są przez okres wykonania umowy łączącej Państwa z Amago oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.

Podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia lub wykonania umowy łączącej Państwa z Amago. Dodatkowo informujemy, że Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 1. Prawa podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Amago przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu;

 2. prawo dostępu do danych;

 3. prawo do sprostowania danych;

 4. prawo do usunięcia danych;

 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 6. prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Adresaci informacji handlowych i marketingowych (newsletteru)

Amago

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem państwa danych osobowych jest Amago sp. z o.o. z siedzibą w Cholerzynie (Cholerzyn 383, 32-060 Liszki). Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem amago@amago.p;

 2. listownie – pod adresem 32-060 Liszki, Cholerzyn 383;

 3. telefonicznie – pod numerem 12 687 54 00.

 1. Podstawa oraz cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe Amago przetwarza w celu przekazywania Państwu za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji handlowych i marketingowych, w tym informacji o promocjach, ofertach oraz wydarzeniach organizowanych przez Amago.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający m. in. na oferowaniu naszych produktów i usług oraz podtrzymywaniu relacji biznesowych z Kontrahentami, których Państwo reprezentują.

 1. Katalog oraz źródło pochodzenia danych

Amago przetwarza Państwa dane osobowe obejmujące nazwa i dane adresowe firmy, imię i nazwisko, oraz adres e-mail.

Powyższe dane Amago zbiera bezpośrednio od Państwa.

 1. Odbiorcy oraz okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom, którym Amago zleciło usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi informatyczne.

Państwa dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia chęci rezygnacji z otrzymywania newsletteru lub do chwili stałego zaprzestania jego wysyłki przed Administratora.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania Państwu informacji handlowych i marketingowych.

Dodatkowo informujemy, że Państwa dane będą/nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, tj. profilowaniu.

 1. Prawa podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Amago przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu;

 2. prawo dostępu do danych;

 3. prawo do sprostowania danych;

 4. prawo do usunięcia danych;

 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 6. prawo do przenoszenia danych;

 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Amago.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Pracownicy lub Współpracownicy Kontrahentów Amago

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem państwa danych osobowych jest Amago sp. z o.o. z siedzibą w Cholerzynie (Cholerzyn 383, 32-060 Liszki). Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem amago@amago.pl;

 2. listownie – pod adresem 32-060 Liszki, Cholerzyn 383;

 3. telefonicznie – pod numerem 12 687 54 00.

 1. Podstawa oraz cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe Amago przetwarza w celu wykonywania umów z reprezentowanym przez Państwa Kontrahentem oraz w celu przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń oraz odpowiedzi na przesłane pytania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Amago polegający na możliwości bieżącego kontaktu z Kontrahentami oraz wykonana zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Katalog oraz źródło pochodzenia danych

Amago przetwarza Państwa dane obejmujące imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o zakresie obowiązków. Powyższe dane Amago otrzymuje bezpośrednio od Państwa lub od Kontrahentów, których Państwo reprezentują.

 1. Odbiorcy oraz okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom, którym Amago zleciło usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi informatyczne.

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane Klientom Amago, jeśli jest to uzasadnione w celu wykonania umowy z Kontrahentem, którego Państwo reprezentują (np. realizacja zamówienia złożonego przez Klienta).

Dane osobowe przetwarzane są przez okres wykonania umowy łączącej Amago z jej Kontrahentem oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.

Podanie przez Państwa danych jest warunkiem wykonania umowy łączącej Amago z reprezentowanym przez Państwa Kontrahentem. Dodatkowo informujemy, że Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 1. Prawa podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Amago przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu;

 2. prawo dostępu do danych;

 3. prawo do sprostowania danych;

 4. prawo do usunięcia danych;

 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 6. prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.