> Career

Career

Od początku istnienia Spółki AMAGO, naszym Pracownikom stwarzamy warunki pracy umożliwiające rozwijanie kwalifikacji i kompetencji oraz kreowania swojej drogi zawodowej. Przez cały czas dążymy do ciągłego rozwoju naszej Kadry Pracowniczej, z pracy której zadowolonych są setki naszych klientów, obdarzając nas od wielu lat swoim zaufaniem.
W miarę upływu lat i coraz większego rozwoju naszej Spółki, w roku 2008, Zarząd AMAGO postanowił powołać do życia Dział Kadr i Administracji, którym mam zaszczyt kierować.

Cały czas poszukujemy nowych, ambitnych ludzi, lubiących nowe wyzwania, chcących dołączyć do Załogi AMAGO.
Szukamy najlepszych fachowców z branży, ale również jesteśmy otwarci na młodych, ambitnych ludzi, zaczynających dopiero swoje zmagania na rynku pracy, dlatego tak ważna jest dla nas stała współpraca z Uczelnianymi Biurami Karier. Mile widziani są w naszej Spółce studenci odbywający praktyki, z których nie jeden staje się później naszym Pracownikiem.
Zapraszamy do kontaktu z Naszym Działem Kadr:

praca@amago.pl
tel. 784 020 104

Zgłoś się do Nas!
Spróbuj swoich sił w stabilnie rozwijającej się Spółce, w pracy z młodym zespołem i dużymi możliwościami rozwoju.

Wyślij do nas swoje CV ze zdjęciem! Czekamy na Ciebie!

Dominika Gasińska- Kierownik Działu Kadr i Administracji

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CELACH REKRUTACYJNYCH – AMAGO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CHOLERZYNIE

I. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:

Amago sp. z o.o. z siedzibą w Cholerzynie 383, 32-060 Liszki, KRS: 0000110786.

W razie pytań dotyczących ochrony danych lub w celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt VI można przesłać pytanie lub wniosek listownie na adres siedziby Administratora lub drogą mailową na adres: amago@amago.pl lub telefonicznie: 12 687 54 00

II. Katalog przetwarzanych danych osobowych oraz ich źródła:

a) Administrator przetwarza dane osobowe wskazane w art. 221 i nn. kodeksu pracy w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o pracę m.in. imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ww. dane Administrator zbiera bezpośrednio od Państwa, a ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

b) W odniesieniu do osób mających świadczyć usługi na podstawie umów cywilnoprawnych Administrator przetwarza dane osobowe takie jak w szczególności imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Ww. dane Administrator zbiera bezpośrednio od Państwa, a ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Administrator może przetwarzać także inne dane osobowe, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez Państwa ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy lub jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.

III. Podstawa oraz cel przetwarzania danych: 

a) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa pracy, w szczególności na mocy art. 22kp, w celach rekrutacyjnych oraz wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W zakresie szerszym Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

b) W przypadku osób mających świadczyć lub świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia z Państwem określonej umowy lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem z Państwem umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W zakresie szerszym Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zgody, t.j. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Administrator zobowiązuje się postępować z Państwa danymi osobowymi zgodnie z zasadami ochrony danych wynikającymi z RODO oraz właściwych krajowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

IV. Udostępnianie danych osobowych oraz przekazywanie ich do krajów trzecich: 

Dostęp do Państwa danych mają podmioty zewnętrzne przetwarzające te dane w imieniu Administratora w zakresie, w jakim Administrator powierzył im przetwarzanie Państwa danych osobowych (np. usługi informatyczne). Dodatkowo Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe innym podmiotom niż podmioty opisane powyżej, kiedy jest on ustawowo zobowiązany do przekazania tych danych.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowej lub państwa trzeciego poza Europejski Obszar Gospodarczy.

V. Przechowywanie danych, dostęp do danych i bezpieczeństwo danych:

Państwa dane są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt III, zgodnie z obowiązkami Administratora wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń albo przez czas, na który wyrażona została zgoda na ich przetwarzanie.

Dostęp do przetwarzanych danych mają upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora zajmujący się każdorazowo realizacją danego procesu.

Dodatkowo informujemy, że Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w szczególności profilowaniu.

VI. Przysługujące Państwu prawa:

  • Prawo dostępu do danych,
  • Prawo do sprostowania danych,
  • Prawo do usunięcia danych,
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • Prawo do przenoszenia danych,
  • Prawo do sprzeciwu.

W przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem

VII. Prawo skargi do organu nadzorczego:

Poza prawami wymienionymi powyżej przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, którym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.